ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་སྲོལ་ཡིག༼ ཁག་དྲུག་པ།༽

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། ཏང་ཡོན་ལ་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆད་པ་གཅོད་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡུན་ནང་བསྐྱར་དུ་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆད་པ་ཕོག་ན། དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡུན་ནི་ཐོག་མའི་ཆད་པ་ལག་བསྟར་བྱས་མེད་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡུན་དང་ཆད་གཅོད་གསར་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡུན་གྱི་བསྡོམས་གྲངས་ཡིན།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། ཆད་པ་ཡང་མོ་གཅོད་པ་ཞེས་པ་ནི་སྲོལ་ཡིག་འདིའི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ཚད་ནང་ཚུན་དུ་ཅུང་ཡང་བའི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུར་ཟེར།

ཆད་པ་ལྕི་མོ་གཅོད་པ་ཞེས་པ་ནི་སྲོལ་ཡིག་འདིའི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ཚད་ནང་ཚུན་དུ་ཅུང་ལྕི་བའི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུར་ཟེར།

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། ཆད་པ་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་བ་ཞེས་པ་ནི་སྲོལ་ཡིག་འདིའི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ཚད་ལས་རིམ་པ་གཅིག་ཡང་དུ་བཏང་ནས་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུར་ཟེར།

ཆད་པ་ཇེ་ལྕི་རུ་གཏོང་བ་ཞེས་པ་ནི་སྲོལ་ཡིག་འདིའི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ཚད་ལས་རིམ་པ་གཅིག་གིས་ཇེ་ལྕི་རུ་བཏང་ནས་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུར་ཟེར།

སྲོལ་ཡིག་འདིའི་གཏན་འབེབས་ནང་ཏང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་འཕུད་པའི་ཆད་གཅོད་རིམ་པ་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མེད་པའི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ལ། ནང་གསེས་དོན་ཚན་དང་པོའི་ཆད་པ་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་བའི་གཏན་འབེབས་སྤྱད་མི་འཐུས།

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་བ། མི་གཅིག་ལ་སྲོལ་ཡིག་འདིའི་ནང་འཁོད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆད་པ་ཕོག་ངེས་ཀྱི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་གཉིས་ཡན་ཡོད་ན། ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དེའི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་རིགས་དུ་མའི་ཁྲོད་ནས་ཕོག་དགོས་པའི་ཆད་པ་མཐོ་ཤོས་ལས་ཀྱང་རིམ་པ་གཅིག་གིས་ཇེ་ལྕི་རུ་བཏང་ནས་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ། དེའི་ནང་གི་སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་རིགས་གཅིག་ལ་ཏང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་འཕུད་པའི་ཆད་པ་གཅོད་དགོས་ན། ཏང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་འབུད་པའི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་བ། སྒྲིག་འགལ་བྱ་སྤྱོད་གཅིག་གིས་དུས་མཚུངས་སུ་སྲོལ་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་གཉིས་ཡན་དང་འགལ་ན། ཆད་པ་ཅུང་ལྕི་མོ་གཅོད་པའི་དོན་ཚན་ལྟར་ངོ་བོ་གཏན་ཁེལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཞིག་གི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འགལ་གྱི་གྲུབ་ཆའི་ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དོན་ཚན་གཞན་ཞིག་གི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འགལ་གྲུབ་ཆའི་ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམིགས་བསལ་གྱི་གཏན་འབེབས་དང་སྤྱིར་བཏང་གི་གཏན་འབེབས་བར་གཅིག་མཐུན་མ་བྱུང་ན། དམིགས་བསལ་གྱི་གཏན་འབེབས་སྤྱད་འཐུས།

དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ། མི་གཉིས་ཡན་གྱིས་མཉམ་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་སྒྲིག་འགལ་བྱས་ན། གཙོ་བོ་དེར་ཆད་པ་ལྕི་མོ་གཅོད་དགོས་པ་དང་། སྲོལ་ཡིག་འདིའི་ནང་གཏན་འབེབས་ལོགས་སུ་བྱས་ཡོད་པ་ཕུད། ཁོངས་མི་གཞན་པར་མཉམ་དུ་སྒྲིག་འགལ་བྱས་པའི་ཁྲོད་ཐོན་པའི་ནུས་པ་དང་འཁུར་དགོས་པའི་འགན་འཁྲི་ལྟར་སོ་སོར་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ།

དཔལ་འབྱོར་ཐད་མཉམ་དུ་སྒྲིག་འགལ་བྱས་ན། མི་སྒེར་ཞུགས་པའི་གྲངས་འབོར་དང་དེས་ཐོན་པའི་ནུས་པ་ལྟར་སོ་སོར་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ། མཉམ་དུ་སྒྲིག་འགལ་བྱས་པའི་ཉེས་ཅན་གཙོ་བོའི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ན། མཉམ་དུ་སྒྲིག་འགལ་བྱས་པའི་སྤྱིའི་གྲངས་འབོར་ལྟར་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ།

སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་ངན་སྐུལ་གྱིས་སྒྲིག་འགལ་བྱེད་དུ་བཅུག་ན། དེས་མཉམ་དུ་སྒྲིག་འགལ་བྱས་པའི་ཁྲོད་ཐོན་པའི་ནུས་པར་གཞིགས་ནས་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་སྒྲིག་གཞིས་མཉམ་དུ་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ཆོད་དོན་བཞག་པའམ་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་གཞན་དག་སྤེལ་ན། མཉམ་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་བྱས་པའི་ཁོངས་མིར་མཉམ་དུ་སྒྲིག་འགལ་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། ལས་འཛོལ་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ཁོངས་མིར་རང་སོ་སོས་མཉམ་དུ་སྒྲིག་འགལ་བྱས་པའི་ཁྲོད་ཐོན་པའི་ནུས་པ་དང་འཁུར་དགོས་ངེས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ལྟར་སོ་སོར་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ།

གསར་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན་སྤྱི་སྟེགས་ཨང་གྲངས།

微信扫一扫加关注

返回
顶部
移动端 公众号 抖音号 快手号