སྟོན་གྱི་དྲི་མ། 

བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ། ཟི་ལིང་།

ཉིན་འདི་དག་ལ། ང་ཧ་ཅང་བླུན་པོ་ཡིན།

ཕ་མ་ཡོད་དེ།

ཁ་ཏ་ཞིག་གནང་བར་རེ་བཞིན་མེད།

དགེ་རྒན་ཡོད་དེ།

ཆེད་དུ་རང་གི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་ཀྱིན་མེད།

གྲོགས་པོ་ཡོད་དེ།

སྡུག་གཏམ་མོལ་གྱིན་མེད།

ཆར་བ་དང་བསིལ་རླུང་།

མེ་ཏོག་ཀྱང་ཡོད་དེ།

སེམས་ཁམས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་སྐོམ་སོད་དུ་ཁྱེར་གྱིན་མེད།

ད་ཆ་གནའ་མཁར་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོས་ཡོད།

ལན་རེར་རི་ཀླུང་དང་ནགས་ཚལ།

ཆུ་འགྲམ་བཅས་ལ།

འཆམ་འཆམ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

འགྲོ་ཐེངས་རེ་དང་།

ཡང་ན་གྱེས་ཐེངས་རེ་རེར།

ཅི་ཞིག་བརྗེད་སོང་བ་དང་།

ཅི་ཞིག་བོར་སོང་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་བ་ཞིག་གིས་གཙེས་འགྲོ


ཉིན་འདི་དག་ལ། ང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡིན།

སྔོན་ཆད་རོལ་མྱོང་མེད་པའི་འཚོ་བ་ཞིག་རོལ་ཞིང་།

སྔོན་ཆད་གོན་མྱོང་མེད་པའི་ཞྭ་ཞིག་གོན་ནའང་།

ཆེད་དུ་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་གོ་རིམ་དག

ཡི་གེར་ཕབ་པར་སྐྲག་ཡོད།

གཞན་ལ་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཡང་སེམས་ཁྲལ་ཞིག

ཉིན་འདི་དག་ལ།

ང་ལ་གཉིད་ཞིམ་པོ་ཞིག་དཀོན་ནའང་།

ཆེད་དུ་སྨན་ལ་བསྟེན་གྱིན་མེད།

ལུས་ཕུང་ཇེ་ཞན་དུ་སོང་ནའང་།

ཆེད་དུ་མངར་ཟས་རོལ་གྱིན་མེད།

ཉིན་འདི་དག་ལ།

ཟས་ཀྱི་ཡི་ག་དང་སྐད་ཆ།

སེམས་ཁམས་ནི་རང་གི་མིན་པ་འདྲ།

དེ་དག་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་བཞིན་ཡོད།


ཉིན་འདི་དག་ལ།

གནས་འགངས་ཆེན་ཁག་ཅིག་ལ་སོང་མྱོང་།

ཡིན་ནའང་།

འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་མ་སོང་།

ནགས་ཚལ་དང་རྩྭ་ཐང་མཐོང་ཐེངས་རེར།

གཏིང་ཟབ་པ་དང་ཡིད་འཕྲོག་པ་ཞིག་ཡིན་པའང་ཤེས་མ་སོང་།

འགྲོ་ཞོར་འདུག་ཞོར་དུ།

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་དཔེ་ཆ་ཐེངས་གཅིག་བཀླགས་མྱོང་།

གནས་ལུགས་དང་བསླབ་བྱ་མང་བས་མགོ་ཉོག་པར་བྱས།

ཉིན་འདི་དག་ལ་སྟོན་ཁ་ཚེས་བྱུང་།

སྟོན་གྱི་དྲི་མ་དེས······

གསར་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན་སྤྱི་སྟེགས་ཨང་གྲངས།

微信扫一扫加关注

返回
顶部
移动端 公众号 抖音号 快手号